CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Слобода на изразување, здружување и претприемништво во заробена држава: Македонија во 2015

Ви ја претставуваме студијата „ Слобода на изразување, здружување и претприемништво во заробена држава: Македонија во 2015.“ Студијата е дел од проектот „Анализа на политики и закони кои влијаат на слободата на изразување“, поддржан од УСАИД и ФООМ. 

Студијата ги анализира законите и политиките кои ја ограничуваат слободата на изразување и здружување. Главниот фокус е на областите на: образованието, медиумите, синдикалното здружување и штрајкот, како и на економските слободи и нивните ефекти врз малите и средни претпријатија. Во рамки на студијата се направени и студии на случаи кои даваат длабински приказ на спроведувањето на регулативите и ефектите од имплементацијата. 

Студијата може да ја преземете подолу на линкот:

Слобода на изразување, здружување и претприемништво во заробена држава: Македонија во 2015 - download here