CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Граѓанските организации во промоција и застапување на правото на слобода на изразување и застапување

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во периодот 2015/2016 година со поддршка од Цивика Мобилитас го спроведува проектот „Граѓанските организации во промоција и застапување на правото на слобода на изразување и застапување“. 

Главната цел на проектот е да се зајакнат знаењата и капацитетите на граѓанските организации за промовирање, заштита и застапување на слободата на здружување и изразување. 

Главните активности во проектот се:
- Теренско истражување на ефектите од законските регулативи врз мотивацијата на граѓаните за вклучување во демократските процеси (анкета и фокус групи);
- Модел за промоција и застапување на граѓанскиот активизам и негово вклучување во процесите на креирање политики (изработен на основа на добиените податоци од истражувањето);
- Обуки за зајакнување на граѓанските организации за промоција, заштита и застапување на слободата на изразување и здружување преку модели за нивно локално дејствување и креирање политики