CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

  • Студии на политики

    Студиите на политиките се интердисиплинарна област која спаѓа во подрачјето на општествените и хуманистичките науки. Неговата интердисциплинарна природа едновремено мобилизира приоди од повеќе полиња од споменатите области: социологијата со нејзините културолошки аспекти, политичката економија, правото, студиите на меѓународни односи, студии на развој, родови студии, философија и општествена психологија.