CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

  • Студии на културата

    Студиите на културата се интердисиплинарна област која спаѓа во подрачјето на општествените и хуманистичките науки. Во неговата интердисциплинарна природа учествуваат полињата на филозофијата, социологијата, книжевноста, политичките науки, лингвистиката, историјата, психоанализата и други.