CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

  • Родови студии

    Родовите студии се интердисиплинарна област кое спаѓа во подрачјето на општествените и хуманистичките науки. Неговата интердисциплинарна природа едновремено мобилизира приоди: психолошкиот, филозофскиот, историскиот, социолошкиот, културолошкиот, комуниколошкиот и други.