CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Документи

 • Рецензија Субајете Зенки

  download here

 • Рецензија Весна Алексовска

  download here

 • Рецензија Кристина Колозова - Антовиќ

  download here

 • Решение за акредитација на студиската програма - Студии на политики (едногодишни и двегодишни)

  download here

 • Рецензија - Ана Блажева

  download here

 • П Р А В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КРЕДИТИ (ЕКТС) И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ВИСОК

  download here

 • Изјава ЕРАЗМУС ЧАРТЕР

  download here

 • ЕРАЗМУС чартер на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје

  download here

 • Рецензија - Бранимир Јовановиќ

  download here

 • Меморандум на разбирање

  download here

 • БИЛТЕН бр.16 / 2016

  download here

 • Рецензија Анета Пауноска

  download here

 • Рецензија Магдалена Аврамовска

  download here

 • Рецензија Касиопеа Наумоска

  download here

 • Одлука за закажување на јавна одбрана и комисија заодбрана на магистерски труд

  download here

 • Записник

  download here

 • БИЛТЕН бр.15 / 2014

  download here

 • РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма по Студии на политиките од втор циклус едногодишни и двегодишни студии

  download here

 • ПРАВИЛНИК за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Институтот за општествени и хуманистич

  download here

 • РЕШЕНИЕ за исполнетост на условите за запишување во Регистарот на субјекти за вршење на научно - истражувачка дејност

  download here

 • СТАТУТ на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје

  download here

 • Решение од Централен регистар

  download here

 • Решение за акредитација на студиската програма - родови студии

  download here

 • Решение за акредитација на студиската програма - студии на културата

  download here

 • Решение за акредитација на студиската програма - студии на политики (двегодишни)

  download here

 • Решение за акредитација на студиската програма - студии на политики (едногодишни)

  download here